Helse, miljø og sikkerhet

Med høy fokus på HMS og Kvalitet

Vårt HMS-system er utviklet i samsvar med ISO 9001, ISO 14001 og ISO45001.

4Service har som målsetting å oppnå 0 skader på helse og miljø. På bakgrunn av risikovurderinger hvor ansatte er involvert, søker vi til enhver tid å finne de mest hensiktsmessige fysiske og menneskelige sikkerhetsbarrierer.

Helse

4Service har som målsetting å oppnå 0 arbeidsrelaterte sykdommer. Vi har et mål om at alle våre medarbeidere skal være like friske når de går hjem fra jobb, som når de kom til jobb.

Vårt mål er å drive en helsefremmende virksomhet. Man vil legge til rette for at ansatte skal få de rette hjelpemidlene og tilretteleggelse i sitt arbeid, for å kunne utføre sin jobb på en forsvarlig måte.

Gjennom tett samarbeid med bedriftshelsetjeneste og våre kunder ønsker vi hele tiden å fremme god helse gjennom fokus på godt fysisk arbeidsmiljø, psykososialt arbeidsmiljø og et godt organisatorisk arbeidsmiljø. Vårt perspektiv er at det er bedre å forebygge enn å reparere.

Miljø (Ytre miljø)

4Service har som målsetting å oppnå 0 skader på miljø.

Vi skal være i forkant og være en pådriver for å redusere matsvinn, kjemikalier og bruk av plast.

Vi skal sikre kunder og ansatte adgang til miljøriktige produkter og drive virksomheten med minst mulig miljøbelastning. Gjennom kvalitetssystemet vil 4Service kontinuerlig søke å forbedre sine prosesser for å tilfredsstille myndigheters, kundenes, eiernes og ansattes krav, behov og forventninger på en kostnadseffektiv måte.

Sikkerhet

4Service har som målsetting å oppnå 0 arbeidsrelaterte skader.

På bakgrunn av risikovurderinger hvor ansatte er involvert, vil vi søke å finne de til enhver tid mest hensiktsmessige fysiske og menneskelige sikkerhetsbarrierer.

Gjennom regelmessig opplæring, samtaler og tema-kampanjer vil vi sørge for at HMS-perspektivet inngår som en naturlig del av ansattes holdninger og atferdsmønster, og sikre at våre ansatte har de beste forutsetninger for å bidra til kontinuerlig forbedring for å oppnå vår målsetting.

4Service har gjennom sine tjenester ansvar for at kundene har trygge og gode omgivelser rundt seg. Ved å drive renhold og servere mat til flere tusen arbeidstakere hver dag rundt i Norge, har vi et ansvar å ha høy fokus på HMS og Kvalitet. Gjennom at alle ansatte tenker HMS og sikrer god Kvalitet, vil vi kunne levere tjenester slik kunden forventer.

Kvalitetssikring

Kostnadseffektiv tilfredsstillelse av kundens krav, behov og forventninger.

4Service tar utgangspunkt i NS-EN ISO 9001:2015, Styring for vedvarende framgang i en organisasjon, for å analysere og for bedre effektivitet.

Kvalitetssystemet skal først og fremst fungere som et verktøy og hjelpemiddel hvor driftspersonell kan trekke veksler på den kompetanse som er etablert gjennom mange års erfaring med virksomheten. Kvalitetssystemet er bygget opp med tanke på å ivareta:

  • Myndighetskrav
  • Generelle krav til kvalitetsstandarder
  • Moderne, fleksible og kostnadseffektiv administrasjon
  • Balansert forhold mellom ledelse og driftsorganisasjon
  • Balansert forhold mellom kontroll og ressursforvaltning
  • Systematisk erfaringsoverføring
  • Lokale tilpasninger
  • God service fra motiverte medarbeidere

Informasjonen analyseres og vurderes på forskjellige nivå i virksomheten, hvor målsettingen er å utnytte den kunnskap og erfaring som ligger i organisasjonen, først og fremst i første-linjen som har daglig kontakt med kunder, brukere og leverandører.

Rapporter

Her kan du laste ned våre rapporter: