2020-03-15

4Service om coronaviruset

4Service tar situasjonen relatert til coronaviruset alvorlig. Vårt beredskapsteam følger utviklingen nøye og forholder seg til retningslinjer, råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

English version below

4Service tar situasjonen relatert til coronaviruset alvorlig. Vårt beredskapsteam følger utviklingen nøye og forholder seg til retningslinjer, råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

Vi har allerede lansert informasjonskampanjer for ansatte for å styrke eksisterende hygienestandarder og minimere risiko for smitte. Vi holder samtlige ansatte fortløpende orientert om relevante oppdateringer og deler beste praksis på tvers av konsernet.

For spørsmål, ta kontakt på coronavirus@4service.no.

Gjennomførte tiltak

Vi har allerede iverksatt en rekke tiltak og retningslinjer for vår drift:

 • Det er etablert en beredskapsgruppe som følger utviklingen svært tett og iverksetter nødvendige tiltak fortløpende.
 • Ansatte har mottatt informasjon og retningslinjer for å forebygge smitte.
 • Det er innført hjemmekontor for alle ansatte i stab/støtte som ikke arbeider med virksomhetskritiske oppgaver som må utføres på kontoret.
 • Retningslinjer for våre spisesteder
 • Informasjon til ansatte vedr. reise

Vi følger som hovedregel de anbefalinger som gis av Folkehelseinstituttet.

Renhold og hygiene

Renhold er en av de viktigste faktorene for å minimere risiko for smitte, og det viktigste tiltaket din bedrift kan gjøre er:

 • God håndhygiene.
 • Ekstra renhold på utsatte steder.
 • Ekstra renhold av berøringspunkter som dørhåndtak, lysbrytere, toaletter etc.
 • Sørge for å alltid ha tilstrekkelig med såpe og papir.

Ønskes ytterligere tiltak kan vi levere både smittevask og desinfisering som bidrar til å minimere smittefare i din bedrift. Vi tilbyr også full nedvask.

Forebyggende smittevask:

Ved forebyggende smittevask benytter vi sertifisert antibakterielt rengjøringsmiddel. Forebyggende tiltak for smittespredning er renhold med økt fokus på kontaktflater som brytere, rekkverk, dørhåndtak, berøringsskjermer etc.

Nedvask:

Nedvask betyr komplett og nøyaktig vask av alle rom og flater. I nedvask etter smittsomme sykdommer og virus er det ekstra viktig med gode rutiner og protokoller. Vi tar både dine, og våre egne ansattes, helse og sikkerhet på alvor slik at dere kan gjenoppta trygg drift i et helsefrem- mende miljø.

 • Ved nedvask benytter vi kun profesjonelle renholdere som leverer renhold av høy kvalitet og standard.
 • Vi benytter rengjøringsmidler og verktøy som forebygger krysskontaminering.
 • Vi bruker sertifiserte kjemikalier som fjerner patogener, men likevel er skånsomme mot innemiljø.

Vi har kapasitet til å utføre både forebyggende smittevask og full nedvask. Ta direkte kontakt med din kundekontakt eller på coronavirus@4service.no.

Kantinedrift

Der vi fremdeles har matservering er følgende tiltak iverksatt:

 • All mat porsjonspakkes.
 • Bestikk singelpakkes.
 • Vann og drikkestasjoner er stengt.
 • Vi legger til rette for at det er minimum 1 meter avstand mellom hver gjest.
 • Gjester oppfordres til å ankomme kantinen med nyvaskede hender. Det skal i tillegg benyttes håndsprit der dette er tilgjengelig.
 • Det er innført ekstra fokus på håndvask for alle ansatte som håndterer mat, minimum hvert 10. minutt, i tillegg til mellom arbeidsoppgaver.
 • Alle store flater og berøringspunkter rengjøres flere ganger daglig.

Våre medarbeidere

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs, og vi jobber derfor kontinuerlig for å trygge arbeidsplassen i denne krevende perioden.

Våre medarbeidere følges tett opp av sin nærmeste leder og får utvidet støtte fra HMSK. Vi har etablert strenge rutiner som minimerer risikoen for at våre medarbeidere blir eksponert eller utsatt for smitte.

Vi oppfordrer våre kunder til å ta kontakt i forhold til spesielle ønsker, behov eller spørsmål i forbindelse med coronaviruset. Ta direkte kontakt med din kundekontakt eller på coronavirus@4service.no.

English version

4Service takes the situation regarding the coronavirus very seriously. Our emergency response team are monitoring the development closely and we follow the guidelines, advice and recommendations of The Norwegian Institute of Public Health (FHI).

We have already launched information campaigns for employees to reinforce existing hygiene standards and reduce the risk of infection. We keep all employees continuously informed on relevant updates and we share best practices across departments.

For any questions, please contact us by email at coronavirus@4service.no.

Implemented measures

We have already implemented a variety of measures and guidelines for operations:

 • An emergency responds team has been established and they monitor the developments closely and implement measures consecutively.
 • Employees have received extensive information and guidelines to prevent contamination.
 • All staff that are not involved in critical operational functions work from their home offices.
 • Guidelines for our eateries
 • Information to employees regarding travels

As a general rule we follow the recommendations given by The Norwegian Institute of Public Health (FHI).

Cleaning services and hygiene

One of the most important factors in reducing risk of contamination is cleaning, and the most crucial measure your business can do is:

 • Propper hand hygiene.
 • Increased cleaning in more exposed areas.
 • Increased cleaning on touch points like door handles, light switches, toilettes etc.
 • Make sure to have sufficient amounts of soap and hand towels.

If further measures are desired, we can deliver both contamination cleaning and disinfection which contributes to reduce the risk of contamination in your company. We also offer complete washdown.

Infection prevention cleaning:

In preventive contamination cleaning we use certified anti-bacterial cleaning products. Preventive measures to reduce the spread of infection is done by cleaning with increased attention to contact surfaces such as switches, railings, door handles, touchscreens etc.

Washdown:

Washdown refers to a complete and thorough cleaning of all rooms and surfaces. In a washdown after infectious diseases and viruses it is especially important with good procedures and protocols. We take the health and safety of both our own and your employees very seriously so that you can resume safe operation in a health-promoting environment.

In a washdown we use only professional cleaners who deliver high quality and standards.

We use cleaning agents and tools that prevents cross-contamination.

We use certified chemicals that remove pathogens yet are still gentle enough to not harm indoor environments.

We have the capacity to preform both infection prevention cleaning as well as full washdown. Please contact your account manager or send us an email at coronavirus@4service.no.

Canteen operations

In locations where we still offer food services, the following measures are implemented:

 • All food is individually packaged.
 • Cutlery is individually wrapped.
 • Water and beverage stations are closed.
 • We accommodate for a minimum of 1-meter distance between each guest.
 • Guest are encouraged to arrive in the canteen with freshly washed hands. Where it is still available, we also encourage the use of hand sanitizer.
 • Extra focus on hand washing has been introduced for all employees who handle food, at least every 10 minutes, in addition to washing between different tasks.
 • All major surfaces and touch points are cleaned several times a day.

Our employees

Our employees are our most valued resource, and we therefore work incessantly to secure our workplace and jobs in these trying times.

All employees are being followed up by their nearest manager and is given additional support from HSEQ (HMSK). We have established strict procedures to minimize the risk of our employees being exposed to infection.

We encourage all our customers to get in touch with regards to any specific wants or needs, or other questions in conjunction with the coronavirus. Please contact your account manager or send us an email at coronavirus@4service.no.

Flere aktualiteter

 • 4Service leverer bærekraftige opplevelser hos Powerhouse Telemark

  Fremtiden krever at vi reduserer klimaavtrykket vårt kraftig. I tillegg blir sosial bærekraft stadig viktigere, og her spiller mat, komfort og innemiljø en viktig rolle.

  Les mer
 • Teknologi og bærekraft skaper nye serviceopplevelser på Økern Portal

  4Service bidrar til redusert ressursbruk, samt kortreist, næringsrik og smakfull mat på Oslos nye destinasjonsopplevelse - Økern Portal.

  Les mer
 • 4Service skal levere tjenester til det nye smartbygget i Karvesvingen 5

  Når Atea flytter sitt hovedkontor til Hasle, vil det være 4Service som står for drift og betjening av personellrestaurant og byggets egen cafe.

  Les mer
 • 4Service fortsetter veksten - kjøper Gastro Catering

  4Service har inngått avtale om kjøp av Gastro Catering AS. Gjennom oppkjøpet styrker 4Service tilstedeværelsen og tilbudet innen kantine.

  Les mer